ĐỨC TRỌNG QUỶ THẦN KINH - Bài số 01

"Đức trọng quỷ thần kinh". Được hiểu là người sống có đạo đức cao thượng thì khiến quỷ thần cũng cảm động và ủng hộ.
Người sống có đạo đức là người sống hay làm việc thiện, việc mang lại lợi ích cho người khác, cho cộng đồng, không mưu cầu lợi ích riêng cho bản thân mình, làm việc thiện xuất phát từ tâm từ bi hỷ xả chân thật của chính mình, không vướng chấp, phân biệt vào hình tướng hay yếu tố vật lý nào.
Vậy vì sao người sống có đạo đức cao thượng thì khiến quỷ thần cảm động và ủng hộ?
Vì quỷ thần tuy đều có thần thông khác nhau nhưng mỗi cõi đều vẫn còn chấp vào một vấn đề riêng như cõi trời vẫn còn tham ái nữ sắc, cõi A tu la nhiều sân hận,... Con người tuy không có thần thông, có cũng tham sân si nhưng không quá chấp vào cái nào nên sẽ dễ giác ngộ hơn. Do đó, quỷ thần tuy có phước báo lớn khác nhau nhưng đều tôn trọng và ngưỡng mộ những người ngộ đạo và sống có đạo đức cao thượng.
Mặt khác, người sống có đạo đức cao thượng có thể chuyển nghiệp, thay đổi số phận của mình như câu "đức năng thắng số". Khi người sống có đức độ đủ lớn sẽ gặp việc lớn thì sẽ hóa nhỏ, gặp việc nhỏ hóa không. Do đó, quỷ thần cũng không thể hại người có đức lớn vì sẽ làm sai quy luật tự nhiên mà còn giúp cho người có đức lớn để cái đức được lan ra và quỷ thần cũng cùng tạo đức.

Bài kiến giải Lê Ngọc Hân
13/05/2021