Ngày 11/09/2022, CLB MANDALA PHONG THỦY đến trao căn nhà tình thương cho gia đình anh Dàng A Ký tại Xã Hồ Bốn - Mù Càng Chải

Ngày 11/09/2022, CLB MANDALA PHONG THỦY đến trao căn nhà tình thương cho gia đình anh Dàng A Ký tại Xã Hồ Bốn - Mù Càng Chải

Tình thương là năng lượng tuyệt diệu nhất trên thế gian nếu ta trao cho đúng người, đúng thời điểm và đúng nơi

 #mandalaphongthuy #nhatinhthuong #mucangchai